Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Regulamin okre?la organizacj? wewn?trzn? administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jej zadania i zasady funkcjonowania.

2.      U?yte w Regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

1)      biuro – jednostk? organizacyjn? podporz?dkowan? merytorycznie Rektorowi lub Prorektorowi, a s?u?bowo Kanclerzowi o sk?adzie osobowym nie mniejszym ni? 5 osób zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasy pracy,

2)      centrum – pozawydzia?ow? jednostk? organizacyjn? posiadaj?c? odr?bny regulamin organizacyjny okre?laj?cy jej zadania, struktur? wewn?trzn? i zasady funkcjonowania,

3)      dzia? – jednostk? organizacyjn? podleg?? merytorycznie i s?u?bowo Kanclerzowi o sk?adzie osobowym nie mniejszym ni? 5 pracowników zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasy pracy, z wyj?tkiem Dzia?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, do którego stosuje si? przepis pkt.1,

4)      dziekanat – jednostk? organizacyjn? realizuj?c? zadania z zakresu administracji na wydziale,

5)      jednostka organizacyjna – wyodr?bniona organizacyjnie jednostka lub samodzielne stanowisko pracy maj?ce swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu,

6)      obs?uga administracyjna – czynno?ci zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu administracji,

7)      podleg?o?? merytoryczna – podleg?o?? wynikaj?ca z realizowanych zada?, okre?lona w odr?bnych przepisach lub decyzji Rektora o podziale kompetencji,

8)      podleg?o?? s?u?bowa – podleg?o?? w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy,

9)      regulamin – Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

10)  sekcja – jednostk? organizacyjn? licz?c? mniej ni? 5 pracowników, funkcjonuj?c? samodzielnie lub w strukturze biura lub dzia?u zatrudniaj?cego nie mniej ni? 8 pracowników,

11)  sekretariat – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy prowadz?ce obs?ug? administracyjn? Rektora, Prorektorów lub Kanclerza,

12)  stanowisko – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy realizuj?ce samodzielnie zadania w ramach wewn?trznej struktury wi?kszej jednostki organizacyjnej lub jako jednostka niezale?na,

13)   Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

14)   zespó? – jednostka organizacyjna z?o?ona z maksymalnie 4 pracowników realizuj?cych równorz?dnie zadania przypisane zespo?owi,

3.      Uniwersytet jest zak?adem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4.      Funkcjonowanie administracji Uniwersytetu opiera si? na zasadach s?u?bowego podporz?dkowania, podzia?u czynno?ci i indywidualnej odpowiedzialno?ci za wykonywanie powierzonych zada?.

5.      Zadania administracji Uniwersytetu obejmuj? zarz?dzanie finansami i infrastruktur? materialn?, obs?ug? pracowników oraz studentów i dotycz? w szczególno?ci:

1)      prowadzenia i dokumentowania dzia?alno?ci finansowej Uniwersytetu,

2)      opracowywania planów rzeczowo-finansowych,

3)      opracowywania aktów prawa wewn?trznego,

4)      gospodarowania maj?tkiem Uniwersytetu,

5)      obs?ugi bada? i dydaktyki,

6)      kontroli wewn?trznej, sprawozdawczo?ci i analizy,

7)      realizacji okre?lonej przez Rektora i Senat polityki kadrowej i p?acowej,

8)      nadzoru nad sprawami z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

9)      realizacji inwestycji i remontów okre?lonych w planach Uniwersytetu,

10)   prowadzenia zagadnie? z zakresu ubezpiecze?, spraw socjalnych i bytowych pracowników oraz studentów,

11)   zapewnienia stanu bezpiecze?stwa i porz?dku oraz dozoru mienia.

6.      Jednostki organizacyjne administracji mog? u?ywa? nazw innych ni? okre?lone w katalogu przyj?tym w ust. 2, je?eli nazwa wi??e si? z rodzajem zada? przypisanych danej jednostce.

7.      Nadzór nad dzia?alno?ci? jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu pe?ni Rektor lub Kanclerz w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie oraz decyzji o podziale kompetencji.

 

II. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

 

§ 2

 

1.      Jednostki organizacyjne Uniwersytetu dziel? si? na podleg?e:

1) merytorycznie i s?u?bowo Rektorowi,

2) merytorycznie Rektorowi, a s?u?bowo Kanclerzowi,

3) merytorycznie i s?u?bowo Kanclerzowi

2.      Podzia?u kompetencji pomi?dzy Rektora, Prorektorów i Kanclerza, w odniesieniu do podleg?ych jednostek organizacyjnych, dokonuje Rektor w drodze decyzji.

3.      Podzia?u kompetencji pomi?dzy zast?pców Kanclerza, w odniesieniu do podleg?ych im jednostek, dokonuje Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem w drodze decyzji z uwzgl?dnieniem odr?bnych przepisów.

4.      Zasady tworzenia, przekszta?cania i likwidacji jednostek podleg?ych Rektorowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 reguluj? odr?bne przepisy.

5.      Jednostki organizacyjne inne ni? wymienione w ust. 4 s? tworzone, przekszta?cane i likwidowane w drodze zarz?dzenia Rektora.

 

§ 3

 

1.      Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nale??:

1)       Akademickie Centrum Mediów i Promocji

2)       Biblioteka G?ówna

3)       Rzecznik Patentowy

4)       Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

5)       Wydawnictwo Uniwersytetu

6)       Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej

7)       Zespó? ds. Kontroli Wewn?trznej

8)       Zespó? Radców Prawnych.

2.      W zakresie wykonywanych zada? (podleg?o?? merytoryczna) Rektorowi podlegaj?:

1)      Archiwum

2)      Biuro Rektora

3)      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

4)      Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

5)      Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

6)      Biuro Rzecznika Prasowego

7)      Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

8)      Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy

9)      O?rodek Kultury Studenckiej.

 

§ 4

 

1.      Kanclerzowi podlegaj? merytorycznie i s?u?bowo pracownicy jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z zastrze?eniem ust. 2.

2.      Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, pracownicy dziekanatów, Wydawnictwa Uniwersytetu, i innych jednostek organizacyjnych, wykonuj?cy obs?ug? administracyjn?, nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, podlegaj? Kanclerzowi w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy o ile odr?bne przepisy i uregulowania wewn?trzne nie stanowi? inaczej.

3.      Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez wzgl?du na ich podporz?dkowanie, oraz osoby zajmuj?ce samodzielne stanowiska pracy podleg?e bezpo?rednio Rektorowi lub Prorektorom, s? zobowi?zani do wspó?pracy z Kanclerzem w zakresie niezb?dnym do wykonania zada? okre?lonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

 

1.      Kanclerz nawi?zuje, zmienia i rozwi?zuje stosunek pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wy??czeniem osób zatrudnionych w oparciu o odr?bne przepisy i uregulowania wewn?trzne.

2.      Kanclerz realizuje zadania przy pomocy swoich zast?pców tj.:

1)      Kwestora,

2)      Zast?pcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,

3)      Zast?pcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych.

3.      Kanclerza podczas nieobecno?ci zast?puj? Zast?pcy, ka?dy w zakresie powierzonych mu kompetencji.

4.      Decyzje w sprawach nale??cych do wy??cznej kompetencji Kanclerza, podczas jego nieobecno?ci, podejmuje w?a?ciwy prorektor.

5.      Kanclerz i Zast?pcy Kanclerza pe?ni? nadzór nad:

1)      prawid?owym wykonywaniem zada? w okre?lonych Regulaminem jednostkach organizacyjnych,

2)      przebiegiem wspó?pracy podleg?ych jednostek z innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

§ 6

 

1.      Kwestor, jako g?ówny ksi?gowy jednostki sektora finansów publicznych, podlega Rektorowi (podleg?o?? merytoryczna ), a w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy Kanclerzowi (podleg?o?? s?u?bowa).

2.      Powierzone sobie zadania Kwestor wykonuje przy pomocy: Zast?pcy ds. Bada? Naukowych i Programów Zagranicznych oraz Zast?pcy ds. Finansowych.

 

§ 7

 

1.      Kanclerz pe?ni nadzór nad wykonywaniem zada? przez:

1)      Sekretariat Kanclerza,

2)      Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami,

3)      Dzia? Informatyzacji Administracji,

4)      Dzia? Telekomunikacji,

5)      Dzia? Planowania i Organizacji,

6)      Rozdzielni? Korespondencji,

7)      Zak?ad Poligrafii.

 

2.      Zast?pca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem:

1)      Dzia?u Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia,

2)      Dzia?u Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni,

3)      Dzia?u Zaopatrzenia i Transportu,

4)      Sekcji Inwentaryzacji,

5)      Stanowiska ds. Gospodarowania Odpadami,

6)      Zespo?u Administratorów Obiektów,

7)      Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej.

 

3.      Zast?pca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych pe?ni nadzór na wykonywaniem zada? przez:

1)    Dzia? Obs?ugi Technicznej,

2)    Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej,

 

4.      Kwestor nadzoruje wykonywanie zada? przez:

1) Pracownicz? Kas? Zapomogowo-Po?yczkow?,

2) Sekcj? ds. Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych.

 

5.      Zast?pca Kwestora ds. Bada? Naukowych i Programów Zagranicznych nadzoruje:

1) Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych,

2) Sekcj? Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej,

3) Sekcj? Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych,

4) Sekcj? Rozlicze? Podatku VAT.

 

6.       Zast?pca Kwestora ds. Finansowych pe?ni nadzór nad wykonywaniem zada? w:

1)      Dziale Finansowo-Ksi?gowym, w sk?ad którego wchodzi:

a) Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci,

b) Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów,

c) Sekcja Ksi?gowo?ci,

2)      Dziale P?ac,

3)      Sekcji Ewidencji Maj?tku.

 

§ 8

 

1.      Do podstawowych zada? jednostek organizacyjnych administracji nale?y:

1)      prowadzenie, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, spraw nale??cych do zakresu dzia?ania danej jednostki,

2)      wzajemna wspó?praca, przez któr? nale?y rozumie? udzielanie informacji, opinii oraz przekazywanie dokumentów w celu prawid?owego i terminowego wykonywania zada? wymagaj?cych wspó?dzia?ania,

3)      wspó?dzia?anie z jednostkami pa?stwowymi, regionalnymi, podmiotami gospodarczymi, zwi?zkami zawodowymi, itp.

2.      Spory kompetencyjne pomi?dzy jednostkami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu rozstrzyga Kanclerz.

 

§ 9

 

1.      W przypadkach uzasadnionych wewn?trzn? struktur? jednostki organizacyjnej, zakresem jej dzia?ania lub ró?norodno?ci? wykonywanych zada?, do kierowania ni? Kanclerz mo?e powo?a? kierownika.

 

2.      Kierownika jednostki organizacyjnej administracji, podleg?ej nadzorowi merytorycznemu Rektora, Kanclerz zatrudnia za zgod? Rektora.

 

3.      Kierownicy s? odpowiedzialni za merytorycznie w?a?ciwe, rzetelne i terminowe za?atwianie spraw przez jednostk?, któr? kieruj? i podleg?ych im pracowników oraz prawid?ow? gospodark? powierzonym mieniem.

 

4.      Obowi?zkiem kierownika jednostki organizacyjnej jest w szczególno?ci:

1)      organizacja pracy w kierowanej jednostce,

2)      znajomo?? aktualnych przepisów dotycz?cych zada? wykonywanych w podleg?ej jednostce,

3)      nadzór nad wykonywaniem obowi?zków i zada? przez podleg?ych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a)      przepisów dotycz?cych przedmiotu ich dzia?ania,

b)      przepisów prawa pracy oraz wynikaj?cych z nich przepisów bhp i p.po?.,

c)      terminowo?ci rozpatrywanych spraw,

4)      opracowywanie i aktualizacja zakresów czynno?ci podleg?ym pracownikom,

5)      zg?aszanie wniosków personalnych i realizacja polityki kadrowej obowi?zuj?cej w Uniwersytecie,

6)      kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

7)      organizacja zast?pstw nieobecnych pracowników zapewniaj?ca niezak?ócon? prac? jednostki,

8)      instruowanie pracowników i szkolenie w zakresie zmian w przepisach, których znajomo?? jest niezb?dna do prawid?owego wykonywania zada?,

9)      opracowywanie i przedk?adanie materia?ów i wniosków do decyzji osoby sprawuj?cej nadzór merytoryczny,

10)  planowanie i koordynacja realizacji zada? okre?lonych przez osob? sprawuj?c? nadzór merytoryczny,

11)  wspó?udzia? w opracowywaniu wewn?trznych procedur i aktów prawnych zwi?zanych z zakresem dzia?ania podleg?ej jednostki,

12)  przestrzeganie tajemnicy s?u?bowej i nadzór nad jej przestrzeganiem w podleg?ej jednostce,

13)   informowanie prze?o?onych o naruszeniu przez podleg?ych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególno?ci w przypadku, gdy efektem dzia?ania lub zaniechania pracownika mo?e by? powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu.

 

5. Kierownik jednostki ponosi osobist? odpowiedzialno?? za dzia?anie lub zaniechanie

 w zakresie spraw wynikaj?cych z jego kompetencji.

 

 

 

III. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE I S?U?BOWO REKTOROWI LUB PROREKTOROM

 

§ 10

 

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

 

1.      Akademickie Centrum Mediów i Promocji jest jednostk? ogólnouczelnian?.

 

2.      Kierownika Akademickiego Centrum Mediów powo?uje Rektor na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

3.      Do zada? Akademickiego Centrum Mediów i Promocji nale?y w szczególno?ci:

1)     prowadzenie bie??cej dzia?alno?ci medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

2)     wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

3)      wspó?praca z rzecznikiem prasowym Uniwersytetu,

4)      dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarze? oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w postaci materia?ów fotograficznych, filmowych i radiowych,

5)      promocja Uniwersytetu, w tym:

a)      wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okoliczno?ciowych, filmów, audycji radiowych, p?yt CD i innych promuj?cych Uniwersytet,

b)      wspó?praca z czasopismami i redakcjami zajmuj?cymi si? upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wy?szym i nauce,

c)      promocja osi?gni?? pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców Uniwersytetu,

d)     promocja osi?gni?? Uniwersytetu, w tym twórczo?ci naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

e)       promocja konferencji i wystaw maj?ca na celu upowszechnianie wyników bada? naukowych i innych osi?gni??.

6)     produkcja filmów, p?yt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców zewn?trznych.

 

4.      W sk?ad Akademickiego Centrum Mediów i Promocji wchodzi:

1)     Radio UWM-FM,

2)     Telewizja Kortowo,

3)     Zespó? prasowo-promocyjny.

 

5.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Akademickiego Centrum Mediów i Promocji okre?la jego regulamin organizacyjny.

 

6.      Nadzór nad Akademickim Centrum Mediów pe?ni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

 

§ 11

 

Biblioteka G?ówna

 

1.      Biblioteka G?ówna jest ogólnouczelnian? jednostk? organizacyjn? realizuj?c? zadania dydaktyczne, us?ugowe i naukowe.

2.      Bibliotek? G?ówn? kieruje dyrektor powo?ywany przez Rektora po zasi?gni?ciu opinii Rady Bibliotecznej.

3.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Biblioteki okre?la jej Regulamin organizacyjny.

4.      Nadzór nad Biblioteka g?ówn? pe?ni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 12

 

Rzecznik Patentowy

 

1.      Rzecznik Patentowy podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji i dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów prawa.

2.      Rzecznik Patentowy:

1)      wyst?puje w imieniu Uniwersytetu przed Urz?dem Patentowym RP w sprawach zwi?zanych ze zg?aszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemys?owych, znaków towarowych i wzorów u?ytkowych,

2)      przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod wzgl?dem formalnoprawnym za sporz?dzanie umów licencyjnych, wdro?eniowych oraz ich ewidencjonowanie i udost?pnianie,

3)      prowadzi analizy rozlicze? z licencjobiorcami i jednostkami wdra?aj?cymi,

4)      prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagaj?cych,

5)      zabezpiecza za granic? ochron? prawn? oryginalnym rozwi?zaniom technicznym, posiadaj?cym zdolno?? patentow? oraz opracowuje i zg?asza te rozwi?zania do w?a?ciwych urz?dów,

6)      udziela niezb?dnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów u?ytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)      prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urz?du Patentowego RP oraz udziela informacji odno?nie sposobu korzystania ze zbiorów Urz?du Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i ?wiatowej,

8)      prowadzi szeroko poj?t? informacj? patentow?,

9)      prowadzi badania w zakresie zdolno?ci patentowej i czysto?ci patentowej.

 

 

§ 13

 

Zespó? ds. Kontroli Wewn?trznej

 

Stanowisko ds. Kontroli Wewn?trznej:

1)      opracowuje plany kontroli gospodarki finansowej Uniwersytetu z uwzgl?dnieniem zasad celowo?ci, legalno?ci i gospodarno?ci,

2)      przeprowadza planowe kontrole jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem :

a)      przestrzegania dyscypliny finansowej, obrotu sk?adnikami maj?tkowymi, pracy, p?ac i zabezpieczenia mienia,

b)      przestrzegania obowi?zuj?cego prawa,

c)      gospodarki mieniem Uniwersytetu,

d)     rzetelno?ci i prawid?owo?ci sporz?dzonej dokumentacji i sprawozda?.

3)      przeprowadza dora?ne kontrole na zlecenie Rektora lub Kanclerza,

4)      przeprowadza okresow? kontrol? dokumentów i ich obiegu,

5)      sporz?dza dokumentacj? z przeprowadzonej kontroli, opracowuje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonywanie,

6)      ustala przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawid?owo?ci w dzia?aniu kontrolowanej jednostki oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ten stan,

7)      wskazuje ?rodki i sposoby prowadz?ce do likwidacji ujawnionych nieprawid?owo?ci,

8)      podejmuje dzia?ania maj?ce na celu spowodowanie zwrotu przez winnych okre?lonych kwot d?ugów b?d? strat, na które zosta? nara?ony Uniwersytet w wyniku nieprawid?owej dzia?alno?ci.

 

§ 14

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych:

1)      prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej,

2)      nadzoruje i kontroluje zabezpieczenie tajemnicy pa?stwowej i s?u?bowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

3)      prowadzi kancelari? tajn?,

4)      prowadzi sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 15

 

Wydawnictwo Uniwersytetu

 

1.      Wydawnictwo Uniwersytetu jest jednostk? ogólnouczelnian? podleg?? Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Wydawnictwem kieruje, we wspó?pracy z Kolegium Wydawniczym, Redaktor Naczelny powo?ywany przez Rektora.

3.      Zakres dzia?ania Wydawnictwa obejmuje publikacje prac naukowych, czasopism oraz pomocy dydaktycznych.

 

§ 16

 

Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej

 

1.      Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej podporz?dkowany jest Rektorowi i dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów.

2.      Do podstawowych zada? Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej nale?y:

  1. sporz?dzanie rocznego planu audytu wewn?trznego,
  2. badanie dzia?alno?ci Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewn?trznych w jednostkach organizacyjnych,
  3. monitorowanie wykonania dzia?a? naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,
  4. czuwanie nad prawid?owo?ci? wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewn?trznie procedurami i zarz?dzeniami,
  5. podejmowanie dzia?a? w kierunku u?wiadamiania ryzyka i skutecznego nim zarz?dzania,
  6. wspó?praca z audytorami zewn?trznymi w zakresie wykonywania swoich zada?,
  7. sporz?dzanie sprawozda? z przeprowadzonych audytów,
  8. sporz?dzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do ko?ca marca ka?dego roku Rektorowi i G?ównemu Inspektorowi Audytu Wewn?trznego.

3.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej okre?la Regulamin.

 

§ 17

 

Zespó? Radców Prawnych

 

Zespó? Radców Prawnych podlega Rektorowi i dzia?aj?c na podstawie odr?bnych przepisów:

1)      sporz?dza Rektorowi i Kanclerzowi opinie i udziela porad prawnych oraz wyja?nie? z zakresu stosowania prawa,

2)      informuje organy Uniwersytetu o:

a) zmianach w obowi?zuj?cym stanie prawnym z zakresu dzia?alno?ci Uniwersytetu,

b) uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybie?,

3)      uczestniczy w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawi?zanie, zmiana lub rozwi?zanie stosunku prawnego, w tym zw?aszcza umów d?ugoterminowych, nietypowych lub dotycz?cych przedmiotu o znacznej warto?ci, jak równie? umów z kontrahentami zagranicznymi,

4)       sprawuje nadzór prawny nad egzekucj? nale?no?ci Uniwersytetu,

5)      wyst?puje w charakterze pe?nomocnika Uniwersytetu w post?powaniach s?dowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekaj?cymi,

6)      uczestniczy w tworzeniu wewn?trznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

7)      udziela wskazówek odno?nie sposobu zbierania materia?ów potrzebnych do wykazania winy w razie pope?nienia przest?pstwa na szkod? Uniwersytetu oraz gromadzi materia?y potrzebne do uzasadnienia roszcze? maj?tkowych lub obrony interesów w post?powaniu sadowym, a tak?e administracyjnym i nadzoruje wykonanie tych czynno?ci, a w przypadku szkody wynik?ej z przest?pstwa – przedstawia wnioski dotycz?ce zabezpieczenia roszcze? i wszcz?cia w?a?ciwych kroków s?dowych,

8)      przechowuje akta prowadzonych spraw,

9)      wspó?pracuje z zespo?em organizacyjno-prawnym przy sporz?dzaniu projektów wewn?trznych aktów prawnych oraz szkoleniu pracowników w zakresie znajomo?ci tych przepisów.

 

IV. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE REKTOROWI LUB PROREKTOROM A S?U?BOWO KANCLERZOWI

 

§ 18

 

Archiwum

 

1.      Archiwum jest jednostk? ogólnouczelnian? funkcjonuj?c? w oparciu o odr?bne przepisy i Regulamin organizacyjny Archiwum.

2.      Archiwum kieruje kierownik zatrudniany przez Rektora po zasi?gni?ciu opinii Rady Archiwalnej.

3.      Nadzór nad Archiwum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 19

 

Biuro Rektora

 

1.      Biuro Rektora jest jednostk? organizacyjn? podleg?? merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro Rektora zapewnia obs?ug? sekretarsk? Rektora i Prorektorów, posiedze? Senatu oraz uroczysto?ci ogólnouczelnianych.

3.      W ramach Biura Rektora funkcjonuj? sekretariaty realizuj?ce zadania Biura.

4.      Do zakresu dzia?ania Biura Rektora nale?y:

1)      przygotowywanie posiedze? Senatu oraz innych zebra?, którym przewodniczy Rektor,

2)      organizowanie obs?ugi techniczno-organizacyjnej posiedze? Senatu i innych zebra?, którym przewodniczy Rektor, sporz?dzanie protoko?ów oraz projektów uchwa? i postanowie? zgodnie z intencj? obraduj?cych organów,

3)      przekazywanie ustale? organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)      organizowanie wyst?pie? Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)      dostarczanie Rektorowi materia?ów i informacji niezb?dnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji,

6)      prowadzenie ewidencji piecz?ci i piecz?tek s?u?bowych oraz weryfikowanie ich tre?ci,

7)      formalizowanie dyplomów uko?czenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

8)      przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania i kontaktów zewn?trznych Uniwersytetu.

 

5.      Funkcjonuj?cy w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:

1)      prowadzi ewidencj? korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebra? i spotka?,

2)      kieruje przep?ywem informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,

3)      weryfikuje wst?pnie sprawy wp?ywaj?ce do Rektora i odpowiednio kieruje zg?aszaj?cych si? interesantów,

4)      gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezb?dne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,

5)      prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencj? kontroli zewn?trznych,

6)      wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Rektora,

7)      przechowuje korespondencj? Rektora.

 

6.      Sekretariaty Prorektorów, dzia?aj?ce w strukturze Biura Rektora:

1)      ewidencjonuj? korespondencj? Prorektorów,

2)      prowadz? terminarze spraw, zebra? i spotka? Prorektorów,

3)      nadzoruj? przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów doradczych wspó?pracuj?cych z Prorektorami,

4)      przekazuj? do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,

5)      wst?pnie weryfikuj? wp?ywaj?ce sprawy i odpowiednio kieruj? zg?aszaj?cych si? interesantów,

6)      gromadz? i przekazuj? Prorektorom informacje niezb?dne do rozstrzygni?cia rozpatrywanych spraw,

7)      przechowuj? korespondencj? Prorektorów,

8)      wspó?dzia?aj? z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Prorektorów.

 

§ 20

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

1.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowi?zków Biura nale?y:

1)      wykonywanie zada? zleconych przez Rektora lub Kanclerza zwi?zanych z realizacj? polityki kadrowej okre?lonej przez Senat,

2)      prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwi?zywaniem stosunku pracy,

3)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz by?ych pracowników b?d?cych emerytami i rencistami,

4)      opracowywanie projektów rocznych planów szkole? pracowników administracji i przedstawianie ich Kanclerzowi do zatwierdzenia,

5)      nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obs?uga administracyjna procesu oceny oraz sporz?dzanie sprawozdawczo?ci w tym zakresie.

 

3.      W celu prawid?owego wykonywania zada? w Biurze Kadr i Spraw Socjalnych wyodr?bnia si?:

1)      Sekcj? Kadr Nauczycieli Akademickich,

2)      Sekcj? Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi,

3)      Sekcj? Socjaln?.

 

4.      Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi, ka?da w odniesieniu do odpowiedniej (wynikaj?cej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1)      prowadz? akta osobowe pracowników,

2)      przygotowuj? dokumenty oraz informacje dotycz?ce potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3)      przygotowuj? dokumentacj? dotycz?c? nawi?zywania i rozwi?zywania stosunku pracy,

4)      przyjmuj?, ewidencjonuj? i sprawdzaj? pod wzgl?dem formalnym wnioski w sprawach:

a)      awansów pracowników,

b)      post?powania kwalifikacyjnego dotycz?cego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

c)      odbycia sta?u krajowego,

5)      opracowuj? roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotycz?ce:

a)      stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)      tytu?ów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)      post?powania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)     naukowego i zawodowego sta?u krajowego,

e)      stypendiów i urlopów naukowych,

6)      kieruj? i nadzoruj? przebieg wst?pnych bada? lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7)      informuj? o trybie i warunkach dokszta?cania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8)      opracowuj? roczne plany szkole? pracowników,

9)      rozliczaj? czas pracy pracowników, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

10)  przygotowuj? dokumentacj? zwi?zan? z przechodzeniem pracowników na emerytur? lub rent?,

11)  prowadz? sprawy dotycz?ce szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowuj? materia?y sprawozdawcze i analityczne,

12)  opracowuj?, przy wspó?udziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznacze? i wyró?nie? pracowników oraz prowadz? ewidencj? w tym zakresie,

13)  wystawiaj? legitymacje s?u?bowe i ubezpieczeniowe, potwierdzaj? ich wa?no?? oraz prowadz? obowi?zuj?c? w tym zakresie ewidencj?,

14)  przygotowuj? dokumenty zwi?zane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15)  prowadz? statystyk? w sprawach obj?tych zakresem dzia?ania,

16)  zapewniaj? obs?ug? administracyjn? senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniaj?cej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytu? doktora honoris causa,

17)   przekazuj? jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bie??ce informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18)  dokonuj? zg?oszenia pracowników i cz?onków ich rodzin do ubezpiecze? spo?ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

5.      Sekcja Socjalna :

1)      organizuje i administruje uczelnian? baz? rekreacyjno-wypoczynkow? ,

2)       organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3)       organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na ?yczenie pracowników,

4)      organizuje uroczysto?ci i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5)      wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zada?, bie??cej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6)      organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7)      sporz?dza plan podzia?u ?rodków funduszu socjalnego,

8)      kompletuje dokumentacj? dotycz?c? uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9)      prowadzi komputerow? baz? danych dotycz?c? ?wiadcze? socjalnych,

10)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie realizowanych zada?.

 

§ 21

 

Biuro ds. Spraw Kszta?cenia i Spraw Studenckich

 

1.      Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowi?zków Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich nale?y:

1.      prowadzenie spraw zwi?zanych z rekrutacj?,

2.      promocja oferty kszta?cenia,

3.      realizacja zada? zwi?zanych z przygotowaniem za?o?e? dotycz?cych polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jako?ci kszta?cenia,

4.      koordynacja i nadzór nad organizacj? oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5.      redystrybucja funduszu ?rodków pomocy materialnej dla studentów ,

6.      realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7.      prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8.      opracowywanie projektów aktów prawnych dotycz?cych przedmiotu dzia?ania jednostki,

9.      formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych,

10.  obs?uga administracyjna spraw zwi?zanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11.  udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotycz?cych toku studiów (instrukta?).

 

3.      W ramach Biura funkcjonuj?:

1)      Sekcja ds. Studiów i Studentów,

2)      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów,

3)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych,

4)      Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp.

 

4.      Sekcja ds. Studiów i Studentów:

1)       organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów,

2)       koordynuje prace zwi?zane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)       koordynuje sprawy zwi?zane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)       przyjmuje i prowadzi sprawy wynikaj?ce ze skarg studentów,

5)       opracowuje za?o?enia i wnioski dotycz?ce ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrol? jej realizacji,

6)       prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzysze? dzia?aj?cych na terenie Uniwersytetu,

7)       uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw zwi?zanych z dydaktyk? oraz opiek? nad studentami,

8)      prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania dotycz?cych toku studiów,

9)      kontroluje we wszystkich jednostkach realizacj? planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotycz?cych zgodno?ci z obowi?zuj?cymi planami studiów i programami nauczania,

10)  rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zaj?cia ponadwymiarowe i zlecone,

11)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie obj?tym przedmiotem dzia?ania.

 

5.      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów:

1)      prowadzi zbiór informacji o absolwentach,

2)      prowadzi poradnictwo zawodowe,

3)      organizuje i prowadzi szkolenia przygotowuj?ce studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4)      tworzy baz? danych na temat miejsc pracy poprzez nawi?zywanie kontaktów z firmami,

5)      udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,

6)      promuje Uniwersytet w?ród przysz?ych studentów oraz firm,

7)      organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,

8)      organizuje sesje rekrutacyjne,

9)      prowadzi dystrybucj? poradników firm wspó?pracuj?cych,

10)  prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców.

 

6.      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych:

1)      koordynuje zadania:

a)      zwi?zane z rekrutacj? kandydatów na studia doktoranckie,

b)      dotycz?ce przebiegu zaj?? dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2)      organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3)      prowadzi ewidencj? studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydzia?ach,

4)      nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej studentów studiów doktoranckich.

 

7.      Do zakresu dzia?ania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp nale?y:

1)        opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydzia?ów programów szkolenia studentów w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy wraz z okre?leniem wymiaru czasu szkolenia,

2)        ustalanie harmonogramów szkole? oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielko?ci grup studenckich,

3)        prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynaj?cych nauk? w Uniwersytecie,

4)        prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,

5)        potwierdzanie uko?czenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

§ 22

 

Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

 

1.      Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wspó?pracuje z Rzecznikiem Patentowym w zakresie wykorzystania wynalazków i wzorów u?ytkowych.

 

3.      W Biurze ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wyodr?bnia si?:

1)      Sekcj? Organizacji Bada? Naukowych

2)      Sekcj? Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Zagranicznych.

 

4.      Sekcja Organizacji Bada? Naukowych:

1)      uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu bada? naukowych,

2)      przygotowuje do ministra w?a?ciwego ds. nauki wnioski dotycz?ce finansowania nauki,

3)      opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a)      bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe bada? naukowych,

b)      obs?uguje administracyjnie realizacj? zada? finansowanych ze ?rodków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególno?ci udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporz?dzaniu kosztorysów, aneksów i porozumie?,

c)      ewidencjonuje umowy realizowane ze ?rodków, o których mowa w przepisach reguluj?cych spraw? kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania ?rodków finansowych na nauk? oraz aktualizuje zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)     wspó?pracuje z zamawiaj?cymi badania naukowe,

4)      organizuje specjalistyczne, sta?e lub dora?ne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5)      przedk?ada oferty wdro?eniowe dotycz?ce rozwi?za? naukowo-technicznych wszystkim dzia?om gospodarki,

6)      bierze udzia? przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

5.      Do zakresu dzia?ania Sekcji Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Pochodzenia Zagranicznego nale?y:

1)      opracowywanie i aktualizacja procedur dotycz?cych pozyskiwania i wykorzystywania ?rodków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2)      inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3)      prowadzenie monitoringu harmonogramów zada? zwi?zanych z realizacj? projektów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4)      utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5)      prowadzenie spraw zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6)      utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wspó?pracy z samorz?dem Województwa oraz innymi jednostkami samorz?du terytorialnego w zakresie odpowiadaj?cym zainteresowaniom i mo?liwo?ciom Uniwersytetu, w dziedzinie rozwoju spo?eczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach steruj?cych, monitoruj?cych, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7)      przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

8)      udzielanie informacji oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9)      prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we wspó?pracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

§ 23

 

Biuro Rzecznika Prasowego

 

1.      Biuro Rzecznika Prasowego podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Biurem kieruje Rzecznik Prasowy powo?ywany i odwo?ywany przez Rektora.

3.      Do g?ównych zada? Biura nale?y:

1)      obs?uga prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

2)      udzielanie informacji i wyja?nie? mediom,

3)      dokonywanie ewentualnych sprostowa? informacji zamieszczanych w mediach,

4)      organizacja konferencji prasowych,

5)      dzia?ania promuj?ce Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,

6)      reakcja na nieprzychylne Uniwersytetowi tre?ci upowszechniane w mediach,

7)      prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8)      przekazywanie poczt? elektroniczn? komunikatów, og?osze? i informacji pracownikom Uniwersytetu,

9)      przegl?d prasy,

10)  upowszechnianie wiadomo?ci o dzia?alno?ci Uniwersytetu,

11)  wspó?praca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,

12)  wspó?praca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)      produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)      opracowywania materia?ów do wydawnictw promocyjnych,

c)      redakcji „Wiadomo?ci Uniwersyteckich”

13)   wspó?praca z rad? programow? Gazety Uniwersyteckiej,

14)   udzia? w organizowaniu uroczysto?ci uczelnianych i spotka? Rektora,

15)   opracowywanie sprawozda? zleconych przez Rektora,

16)   gromadzenie materia?ów do rankingów szkó? wy?szych,

17)   prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

§ 24

 

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

 

1.      Biuro Wspó?pracy z Zagranic? podlega merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro przygotowuje prognozy i kierunki wspó?pracy z zagranic? oraz realizuje zadania zwi?zane z wymian? mi?dzynarodow? pracowników i studentów Uniwersytetu.

3.      Do zakresu dzia?ania Biura nale?y w szczególno?ci:

1)      przygotowywanie i nadzór merytoryczny w zakresie umów mi?dzynarodowych,

2)      aplikacja i rozliczanie z Komisj? Europejsk? i Agencj? Krajow? programu Erasmus,

3)      obs?uga merytoryczna i finansowa studentów w ramach programu Erasmus,

4)      administracyjna obs?uga:

a)      programów edukacyjnych: LIFELONG LEARNING, TEMPUS ERASMUS MUNDUS,

b)       wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu,

c)       studentów i doktorantów obcokrajowców,

d)      zagranicznych praktyk studentów,

e)       go?ci zagranicznych Uniwersytetu,

f)       Senackiej Komisji ds. Wspó?pracy z Zagranic?,

5)      dzia?alno?? w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej,

6)      dzia?alno?? Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

7)      uczestnictwo w Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego (BSRUN),

8)      uczestnictwo w Mi?dzyuniwersyteckim Centrum Bada? Naukowych i Wspó?pracy z Europ? Wschodni? i Po?udniowo-Wschodni? (CICEROS),

9)      obs?uga korespondencji zagranicznej,

10)  zg?aszanie wniosków do umów mi?dzynarodowych,

11)  przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Biura Wspó?pracy z Zagranic? i Regionalnego Punktu Kontaktowego,

12)  przygotowanie sprawozda? i raportów zwi?zanych z realizacja zada? biura.

 

4.      W celu wykonania zada? w ramach Biura Wspó?pracy z Zagranic? funkcjonuj?:

a) Zespó? ds. Programów Mi?dzynarodowych,

b) Zespó? ds. Obs?ugi Wspó?pracy Zagranicznej.

 

§ 25

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy

 

1.      Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów i merytorycznie podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do zakresu dzia?ania Dzia?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy nale?y:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

2)      bie??ce informowanie Rektora o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do ich usuwania,

3)      sporz?dzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,

4)      udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych zapewniaj?cych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

5)      udzia? w ocenie za?o?e? i dokumentacji dotycz?cej modernizacji Uniwersytetu, a tak?e nowych inwestycji oraz zg?aszanie wniosków dotycz?cych uwzgl?dnienia wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w tych za?o?eniach i dokumentacji,

6)      udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz??ci, w których przewiduje si? pomieszczenia pracy oraz urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,

7)       zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)      przedstawianie Rektorowi wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,

9)      udzia? w opracowywaniu wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada? osób kieruj?cych pracownikami w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,

10)   opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)   udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe, a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,

12)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,

13)   doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

14)   udzia? w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wi??e si? z wykonywan? prac?,

15)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)   wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególno?ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)   wspó?praca z laboratoriami upowa?nionymi, zgodnie z odr?bnymi przepisami, do dokonywania bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci??liwych, wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada? i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)   wspó?praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj?cymi si? pomiarami stanu ?rodowiska naturalnego, dzia?aj?cymi w systemie pa?stwowego monitoringu ?rodowiska, okre?lonego w odr?bnego przepisach,

19)  wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracownikami, w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,

20)  wspó?dzia?anie ze spo?eczn? inspekcj? pracy oraz z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi przy:

a)      podejmowaniu przez nie dzia?a? maj?cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,

b)      podejmowanych w Uniwersytecie przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popraw? warunków pracy,

21)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e w pracach komisji bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmuj?cych si? problematyk? bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)   inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu ró?nych form popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

§ 26

 

O?rodek Kultury Studenckiej

 

1.      O?rodek Kultury Studenckiej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      W zakresie swojego dzia?ania O?rodek Kultury Studenckiej:

1)      opracowuje program pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)      koordynuje, nadzoruje i inspiruje dzia?alno?? uczelnianych klubów studenckich,

3)      koordynuje i patronuje imprezom kulturalnym organizowanym przez organy samorz?du studenckiego,

4)      prowadzi i organizuje dzia?alno?? amatorskich zespo?ów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)      gromadzi i udost?pnia wydawnictwa metodyczne, repertuarowe, czasopisma kulturalno-o?wiatowe, p?ytoteki i ta?moteki,

6)      organizuje poradnictwo i instrukta? dotycz?cy dzia?alno?ci klubów studenckich, zespo?ów muzycznych, tanecznych itp.,

7)      organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynuje inne imprezy realizowane w Uniwersytecie przez jednostki zewn?trzne,

8)      ?wiadczy odp?atnie us?ugi na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowi?zuj?cych przepisów i za po?rednictwem osób upowa?nionych do dzia?ania na zewn?trz i w imieniu Uniwersytetu,

9)      odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami przyznanych ?rodków finansowych oraz za powierzone sk?adniki maj?tkowe, a tak?e za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszcze?.

 

3.   W ramach O?rodka Kultury Studenckiej prowadzona jest dzia?alno??:

1) Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Kortowo”,

2) Chóru Akademickiego im. prof. Wiktora Wawrzyczka,

3) Klubu P?etwonurków „Skorpena”

4) Teatru Studenckiego „Cezar”,

5) inna dzia?alno?? kulturalna.

 

V. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE I S?U?BOWO KANCLERZOWI

 

A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E KANCLERZOWI

 

§ 27

 

Do podstawowych zada? jednostek organizacyjnych podleg?ych Kanclerzowi nale?y zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków do realizacji podstawowych zada? Uniwersytetu.

§ 28

 

Sekretariat Kanclerza

Sekretariat Kanclerza:

1)        prowadzi ewidencj? korespondencji, terminarz spraw, zebra? i spotka? Kanclerza,

2)        kontroluje przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem cia? kolegialnych, wspó?pracuj?cych z Kanclerzem,

3)        przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

4)        zg?aszaj?cym si? interesantom wskazuje jednostki organizacyjne w?a?ciwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

5)        prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

6)        przechowuje piecz?cie oraz korespondencje zwi?zan? z zakresem dzia?ania Kanclerza,

7)        prowadzi obs?ug? administracyjn? Kanclerza,

8)        wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Kanclerza.

 

§ 29

 

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

 

1.      Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami obejmuje:

1)      Zespó? Gospodarki Budynkami,

2)      Zespó? Gospodarki Gruntami,

3)      Zespó? Gospodarki Lokalowej.

 

2.      Zespó? Gospodarki Budynkami

1)      prowadzi ewidencj? budynków i budowli b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

2)      administruje zak?adowymi budynkami mieszkalnymi,

3)      przygotowuje projekty umów dzier?awy lub najmu budowli, mieszka? zak?adowych, lokali, gara?y i realizuje zadania wynikaj?ce z tych umów,

4)      prowadzi rejestr lokatorów mieszka? zak?adowych,

5)      rozlicza lokatorów mieszka? zak?adowych z czynszów i innych ?wiadcze? i prowadzi w?a?ciw? dokumentacj? tych spraw,

6)      ustala, ewidencjonuje i rozlicza kaucje mieszkaniowe,

7)      dokonuje odbioru mieszka? zak?adowych od lokatorów i przekazuje mieszkania nowym lokatorom.

 

3.      Zespó? Gospodarki Gruntami:

1)         zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów b?d?cych w?asno?ci? lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)         przeprowadza procedur? zwi?zan? z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)         sporz?dza projekty umów sprzeda?y lub dzier?awy gruntów,

4)         prowadzi przetargi zwi?zane ze zbyciem nieruchomo?ci,

5)         przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

4.      Zespó? Gospodarki Lokalowej:

1)      sporz?dza projekty umów najmu z u?ytkownikami lokali us?ugowo-handlowych oraz ich zmian,

2)      prowadzi sprawy rozlicze? najemców lokali us?ugowo-handlowych i dzier?awców terenów z op?at wynikaj?cych z zawartych z nimi umów,

3)      prowadzi sprawy dotycz?ce hoteli administrowanych przez Uniwersytet, w szczególno?ci:

a)      kontroluje stan techniczny i sanitarny hoteli, wspó?dzia?aj?c z odpowiednimi s?u?bami technicznymi,

b)      dokonuje rozlicze? finansowych pomi?dzy Uniwersytetem a administratorami hoteli,

c)      przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydzia? miejsc w hotelach,

d)     wystawia skierowania do hotelu na podstawie decyzji Rektora,

e)      prowadzi analiz? wykorzystania miejsc hotelowych.

4)      Przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

§ 30

 

Dzia? Informatyzacji Administracji

 

Do zakresu dzia?ania Dzia?u Informatyzacji Administracji nale?y:

1)      prowadzenie polityki informatycznej Uniwersytetu,

2)      tworzenie, wdra?anie i nadzór nad eksploatacj? ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspieraj?cych zarz?dzanie Uniwersytetem w sieci komputerowej administracji, w tym:

a)      zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy eksploatowanych centralnych systemów i stacji roboczych,

b)      konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego,

c)      nadzór nad bezpiecze?stwem baz danych,

d)     prowadzenie serwisu sprz?tu i oprogramowania,

e)      prowadzenie szkole? przy wdra?aniu nowych aplikacji,

3)      nadzorowanie zamówie? i zakupów oprogramowania, sprz?tu komputerowego w celu jego ujednolicenia i kompatybilno?ci w skali Uniwersytetu,

4)      przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania ?rodków na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

5)      wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych,

6)      nadzór merytoryczny nad systemem personalizacji w Uniwersytecie,

7)      wdra?anie infrastruktury klucza publicznego (PKI) w administracji Uniwersytetu,

8)      kontrola legalno?ci programów u?ytkowanych przez pracowników Uniwersytetu,

9)       nadzór nad wyposa?eniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ?rodki i dost?p do systemu personalizacji.

 

§ 31

 

Dzia? Telekomunikacji

Dzia? Telekomunikacji:

1)      prowadzi sprawy zwi?zane z eksploatacj?, konserwacj? i remontami urz?dze? teletechnicznych znajduj?cych si? w obiektach Uniwersytetu,

2)      nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z u?ytkownikami harmonogramu prac,

3)      zg?asza w?a?ciwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)      opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5)      przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w u?ytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)      wspó?pracuje z operatorami i urz?dami telekomunikacyjnymi,

7)      opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetow? baz? telefoniczn?,

8)      nadzoruje rozbudow? rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)      informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urz?dze? telekomunikacyjnych,

10)  nadzoruje taryfikacj? i wprowadzenie uprawnie? abonenckich,

11)  wykonuje comiesi?czne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

§ 32

 

Dzia? Planowania i Organizacji

 

1.      Dzia? Planowania i Organizacji obejmuje:

1)      Zespó? Planowania i Sprawozdawczo?ci,

2)      Zespó? Organizacyjno-Prawny,

3)      Zespó? ds. Zamówie? Publicznych

 

2.      Zespó? Planowania i Sprawozdawczo?ci:

1)      opracowuje projekt planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz plany rzeczowo-finansowe jednostek mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze ?rodków na dydaktyk? i pozosta?ych jednostek,

2)      opracowuje preliminarze wydatków wed?ug jednostek organizacyjnych,

3)      opracowuje kalkulacje kosztów funkcjonowania Uniwersytetu,

4)      przygotowuje projekty wniosków inwestycyjnych do w?a?ciwych organów o finansowanie Uniwersytetu,

5)      koordynuje przedsi?wzi?cia dotycz?ce planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych,

6)      koordynuje realizacj? zada? inwestycyjnych,

7)      opracowuje analizy ekonomiczne dotycz?ce dzia?alno?ci:

a)      statutowej Uniwersytetu,

b)      dydaktycznej,

c)      ogólnouczelnianej,

8)      przygotowuje sprawozdania z realizacji powierzonych zada?,

9)      prowadzi obs?ug? Senackiej Komisji Rozwoju i Finansów Uczelni,

10)  wspó?pracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zada?.

 

3.      Do zakresu dzia?ania Zespo?u Organizacyjno-Prawnego nale?y:

1)        opracowywanie projektów wewn?trznych aktów prawnych wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

2)        opracowywanie i upowszechnianie informacji dotycz?cych aktualnej struktury organizacyjnej Uniwersytetu,

3)        przekazywanie Kanclerzowi materia?ów i informacji niezb?dnych do rozpatrywania bie??cych spraw obj?tych zakresem dzia?ania Kanclerza,

4)        realizacja, po uzgodnieniu z Kanclerzem, szkole? pracowników z zakresu znajomo?ci przepisów wewn?trznych,

5)        prowadzenie rejestru upowa?nie? i pe?nomocnictw,

6)        udzia? w tworzeniu projektów umów w zakresie i wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

7)        prowadzenie rejestru umów w zakresie okre?lonym odr?bnymi przepisami,

8)        wspó?praca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zada?.

 

4.       Zespó? ds. Zamówie? Publicznych dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów i prowadzi post?powania w zakresie zamówie? publicznych, w szczególno?ci:

1)      okre?la przedmiot zamówienia,

2)      wybiera tryb post?powania,

3)      opracowuje niezb?dn? do przetargu dokumentacj?,

4)      opracowuje og?oszenia o zamówieniach,

5)      udost?pnia dokumentacj? przetargow? oferentom,

6)      udziela informacji pisemnych i telefonicznych o przetargach,

7)      gromadzi oferty przetargowe,

8)      przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

9)      prowadzi dokumentacj? w post?powaniu o zamówienia publiczne,

10)  opracowuje odpowiedzi na protesty i odwo?ania,

11)  opracowuje projekty umów ko?cz?cych post?powanie przetargowe,

12)   nadzoruje realizacj? zamówienia,

13)   opracowuje procedury post?powania w sprawach z zakresu zamówie? publicznych.

 

 

§ 33

 

Rozdzielnia Korespondencji

 

Rozdzielnia korespondencji:

1)      przyjmuje korespondencj? wp?ywaj?c? do Uniwersytetu za po?rednictwem poczty i rozdziela j? na poszczególne jednostki organizacyjne,

2)      przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencj? wewn?trzn? Uniwersytetu,

3)      rejestruje i znakuje korespondencj? przychodz?c? i wychodz?c?,

4)      ekspediuje uczelnian? korespondencj? na zewn?trz,

5)      prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania,

6)      rozlicza zakupione znaczki i inne op?aty pocztowe.

 

§ 34

 

Zak?ad Poligrafii

 

Zak?ad Poligrafii:

1)      wykonuje prace poligraficzne na rzecz Uniwersytetu,

2)      ?wiadczy us?ugi poligraficzne na zewn?trz,

3)      prowadzi rejestr przyj?tych do wykonania i wykonanych zlece?,

4)      sporz?dza kalkulacje wst?pne i wynikowe wykonanych prac,

5)      prowadzi rejestr wystawionych faktur,

6)      przechowuje kopie wykonanych prac,

7)      prowadzi rozliczenia materia?owe dzia?alno?ci Zak?adu,

8)      prowadzi gospodark? magazynow? papieru i innych materia?ów niezb?dnych do produkcji druków oraz wykonywanych prac wydawniczych,

9)      prowadzi konserwacj? maszyn i sprz?tu drukarskiego,

10)  wspó?dzia?a z Wydawnictwem Uniwersytetu i zleceniodawcami.

 

§ 35

 

Dziekanaty

 

Dziekanaty wykonuj? zadania z zakresu administracji realizowane na wydziale, w szczególno?ci:

1)      prowadz?:

a)      dokumentacj? zwi?zan? z tokiem studiów studentów i doktorantów wydzia?u,

b)      sprawy zwi?zane z pomoc? materialn? dla studentów i doktorantów wydzia?u,

c)      ewidencj? korespondencji,

d)     obs?ug? biurow? organów Uniwersytetu na wydziale,

e)      obs?ug? administracyjn? studentów w zakresie okre?lonym odr?bnymi przepisami, w tym wydaj? legitymacje i za?wiadczenia,

f)       przewidziane w przepisach rejestry,

2)      upowszechniaj? w?ród pracowników i studentów wydzia?u akty prawne oraz decyzje organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu , wydzia?u oraz Kanclerza,

3)      gromadz? i przekazuj? dziekanowi lub Kanclerzowi informacje niezb?dne do rozstrzygni?cia rozpatrywanych przez nich spraw,

4)      wykonuj? czynno?ci zwi?zane z archiwizacj? dokumentów wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

5)      przechowuj? piecz?cie u?ywane w dziekanacie oraz akta spraw rozpatrywanych przez wydzia?,

6)      ewidencjonuj? nale?no?ci z tytu?u op?at za nauk?,

7)      prowadz? ewidencj? czasu pracy nauczycieli akademickich,

8)      wspó?pracuj? z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji w zakresie wykonywanych zada?.

 

B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KANCLERZA

 DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

 

 § 36

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia realizuje zadania zwi?zane z organizacj? oraz utrzymaniem bezpiecze?stwa i porz?dku wewn?trznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególno?ci:

1)      zabezpiecza przed dewastacj? i kradzie?? mienie Uniwersytetu,

2)      chroni osoby przebywaj?ce na terenie Uniwersytetu,

3)      montuje systemy alarmowe, kontrol? dost?pu oraz telewizj? przemys?ow?,

4)      dokonuje przegl?dów i napraw oraz rozbudowy istniej?cych systemów,

5)      analizuje i opiniuje potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu z zakresu bezpiecze?stwa,

6)      przedstawia koncepcje ochrony obiektów po analizie potencjalnych zagro?e?,

7)      udziela pomocy prawnej organizatorom imprez masowych na terenie Uniwersytetu,

8)      zabezpiecza imprezy organizowane przez Uniwersytet,

9)      organizuje system obs?ugi portierni w budynkach Uniwersytetu,

10)  prowadzi centrum monitoringu Uniwersytetu,

11)  nadzoruje ruch drogowy oraz parkowanie pojazdów na terenach Uniwersytetu,

12)  uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof i kl?sk ?ywio?owych,

13)  zabezpiecza mienie oraz ?lady po stwierdzeniu w?amania,

14)  realizuje konwoje warto?ci pieni??nych,

15)  wspó?dzia?a z innymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu oraz z policj?
i stra?? miejsk? w realizacji zada?.

 

§ 37

 

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni:

1)      wykonuje prace porz?dkowe i piel?gnacyjne na terenach nale??cych do Uniwersytetu

2)      planuje zakupy sprz?tu i materia?ów niezb?dnych do realizacji powierzonych zada?,

3)      planuje, koordynuje i kontroluje dzia?alno?? administratorów budynków,

4)      organizuje us?ugi pralnicze,

5)      prowadzi gospodark? odzie?? ochronn?, robocz? i umundurowaniem pracowników,

6)      wspó?pracuje z obs?ug? imprez okoliczno?ciowych, konferencji, zjazdów itp.,

7)      organizuje transport wewn?trzny,

8)      prowadzi ksi?gi inwentarzowe.

 

§ 38

 

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

 

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu:

1)      zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materia?y stosownie do zg?oszonego przez te jednostki zapotrzebowania,

2)      uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych Uniwersytetu,

3)      sk?ada zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,

4)      prowadzi rozliczenia dostaw towarów i us?ug,

5)      uczestniczy w odbiorach ilo?ciowo-jako?ciowych zakupionych towarów,

6)      prowadzi post?powania reklamacyjne,

7)      udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych mo?liwo?ciach zaopatrzeniowych na rynku krajowym,

8)      sporz?dza protoko?y przyj?cia ?rodków trwa?ych do u?ytkowania (OT),

9)      prowadzi ewidencj? aparatury,

10)  prowadzi post?powanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,

11)  prowadzi kompleksow? obs?ug? Uniwersytetu w zakresie telefonii komórkowej,

12)  prowadzi magazyn materia?ów z odzysku zgodnie z odr?bnymi przepisami,

13)  organizuje i prowadzi dzia?alno?? transportow? na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

14)  przeprowadza procedur? w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprz?tu specjalistycznego oraz wyposa?enia warsztatu naprawczego zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami,

15)  realizuje obs?ug? transportow? w ramach posiadanych ?rodków transportu,

16)  nadzoruje wykorzystanie ?rodków transportu,

17)  prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zu?ycia paliwa oraz kontroluje eksploatacj? pojazdów i sprz?tu,

18)  opracowuje cennik op?at za ?wiadczone us?ugi transportowe,

19)  fakturuje sprzeda? us?ug transportowych,

20)  udziela informacji o mo?liwo?ciach wynajmowania ?rodków transportu poza Uniwersytetem,

21)  prowadzi sprawy zwi?zane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprz?tu specjalistycznego,

22)  ubezpiecza ?rodki transportu Uniwersytetu,

23)  prowadzi post?powanie zwi?zane z wycofaniem z eksploatacji ?rodków transportu.

 

§ 39

 

Sekcja Inwentaryzacji

 

Sekcja Inwentaryzacji:

1)         organizuje planowe spisy i wspó?uczestniczy w komisyjnym przeprowadzaniu inwentaryzacji ?rodków rzeczowych i warto?ci pieni??nych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2)         organizuje inwentaryzacje dora?ne zlecone przez Kanclerza lub inne upowa?nione osoby i wspó?uczestniczy w przeprowadzaniu tych inwentaryzacji,

3)         informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczno?ci dokonania czynno?ci przygotowawczych do planowego spisu ?rodków rzeczowych,

4)         kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób okre?lony odr?bnymi przepisami,

5)         rozlicza komplety materia?ów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem w?a?ciwej komórce finansowo-ksi?gowej,

6)         przekazuje ka?dorazowo po zako?czeniu spisu Kanclerzowi, a tak?e (zale?nie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi w?a?ciwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawid?owo?ciach w gospodarce sk?adnikami maj?tku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.),

7)         gromadzi obowi?zuj?ce przepisy dotycz?ce inwentaryzacji, prowadzi instrukta? cz?onków zespo?ów spisowych.

 

§ 40

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów. Do jego zada? nale?y w szczególno?ci:

1)      koordynacja prac zmierzaj?cych do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilo?ci,

2)      dzia?ania zmierzaj?ce do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniaj?cy ochron? ?ycia i zdrowia ludzi oraz ochron? ?rodowiska,

3)      post?powanie z odpadami, których powstaniu nie uda?o si? zapobiec lub których nie uda?o si? wykorzysta? zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony ?rodowiska,

4)      instrukta? jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach post?powania z odczynnikami chemicznymi i odpadami oraz w?a?ciwym sporz?dzeniu spisu odczynników grupy A,B i pozosta?ych,

5)      nadzór nad ilo?ciow? i jako?ciowa ewidencj?, co do zgodno?ci z przyj?t? klasyfikacj? odpadów sporz?dzon? przez wytwarzaj?cego odpady oraz sporz?dzenie ewidencji zbiorczej,

6)      nadzór nad prawid?owo?ci? przechowywania odczynników chemicznych i ewidencji trucizn w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

7)      prowadzenie prac zwi?zanych z przygotowaniem wysy?ki odczynników przeznaczonych do utylizacji,

8)      organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca sk?adowania, wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowi?zuj?cych przepisów

9)      wspó?pracowanie z organami Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony ?rodowiska, Przedsi?biorstwem Wodoci?gów i Kanalizacji i innymi organami,

10)  wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji i przekazywania dokumentów,

11)  Informowanie w?adz Uniwersytetu o zaistnia?ych nieprawid?owo?ciach w gospodarowaniu odczynnikami chemicznymi i odpadami.

 

§ 41

 

Zespó? Administratorów Obiektów

 

1.      Zespó? Administratorów Obiektów obejmuje administratorów obiektów stanowi?cych w?asno?? Uniwersytetu i nie b?d?cych jego jednostkami organizacyjnymi

2.      Zespó? Administratorów Obiektów prowadzi:

1)      sprawy zwi?zane z eksploatacj? obiektów,

2)      obs?ug? administracyjn? nadzorowanych obiektów,

3)      obs?ug? sekretarsk? organizacji spo?ecznych.

 

§ 42

 

Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

Do zakresu dzia?ania Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej nale?y:

1)      wykonywanie zada? zwi?zanych z obs?ug? i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych,

2)      wykonywanie dokumentacji fotograficznej i graficznej prac do?wiadczalnych,

3)      prowadzenie konserwacji i naprawy sprz?tu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak równie? w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

4)      wykonywanie prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych,

5)      wykonywanie prac fotograficznych dla celów prezentowania wyników prac naukowych (prze?rocza, odbitki fotograficzne itp.),

6)      prowadzenie dokumentacji fotograficznej z ?ycia Uniwersytetu,

7)      wykonywanie elementów plastycznych niezb?dnych do dekoracji Uniwersytetu,

8)      wypo?yczanie sprz?tu audiowizualnego,

9)      prowadzenie obs?ugi audiowizualnej i fotograficznej imprez okoliczno?ciowych, sympozjów naukowych itp. organizowanych na terenie Uniwersytetu i wspó?praca z organizatorami tych imprez.

 

 

C. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KANCLERZA DS. INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH

 

§ 43

 

Jednostki organizacyjne podleg?e Zast?pcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych:

1)      opracowuj? plany inwestycyjne i remontowe,

2)      odpowiadaj? za realizacj? inwestycji, ich tok, rozliczenia itp.

3)      prowadz? sprawy zwi?zane z obs?ug? infrastruktury technicznej Uniwersytetu oraz utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym budynków i budowli.

 

§ 44

 

Dzia? Obs?ugi Technicznej

 

1.      W Dziale Obs?ugi Technicznej wyodr?bnia si? nast?puj?ce jednostki:

1)      Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej,

2)      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych,

3)      Sekcja Remontowa,

4)      Sekcja Eksploatacji,

5)      Stanowisko ds. Energetycznych.

 

2.       Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej:

1)      zbiera dane programowe do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

2)      zajmuje si? przygotowaniem wytycznych programowych inwestycji,

3)      opiniuje sporz?dzon? przez biura projektowe dokumentacj? projektowo-techniczn? i uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

4)      uczestniczy w odbiorze technicznym zako?czonych inwestycji, urz?dze? i przekazaniu ich do eksploatacji,

5)      przeprowadza okresowy przegl?d stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zu?ycia i uszkodze? poszczególnych elementów oraz ustala zakres potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

6)      przygotowuje dokumentacj? kosztorysow? remontów,

7)      nadzoruje zatwierdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8)      zleca konserwacji urz?dze? alarmowych i d?wigowych wykonawcom obcym,

9)      organizuje i nadzoruje roboty remontowe i konserwacyjne, kieruj?c ich wykonaniem,

10)  weryfikuje faktury wykonania remontów, realizowanych systemem zleconym,

11)  prowadzi nadzór nad sprawno?ci? techniczn? obiektów, urz?dzeni wszelkich instalacji,

12)  prowadzi ewidencje ?rodków trwa?ych w (poza aparatur? naukowo-badawcz?),

13)  kontroluje przestrzeganie norm zu?ycia materia?ów technicznych,

14)  nadzoruje prawid?owe u?ytkowanie powierzonego mienia,

15)  okre?la warunki techniczne pod??czenia obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

16)  nadzoruje jednostki organizacyjne obs?uguj?ce, konserwuj?ce i prowadz?ce naprawy urz?dze? energetycznych,

17)  bierze udzia? w przejmowaniu urz?dze? energetycznych do eksploatacji,

18)  prowadzi ksi?gi obiektów b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

19)  przekazuje place budów i prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi i monta?owymi,

20)  rozlicza prowadzone roboty pod wzgl?dem finansowym i materia?owym,

21)  wykonuje we w?asnym zakresie lub wnioskuje o zlecenie jednostkom obcym do opracowania:

a.       za?o?enia techniczno-ekonomiczne,

b.      projekty budowlane i drogowe,

c.       dokumentacj? bran?ow? instalacji sanitarnych i elektrycznych,

d.      ekspertyzy i opinie techniczne,

e.       inwentaryzacje obiektów i urz?dze? infrastruktury technicznej,

f.       kosztorysy przedsi?wzi?? bezdokumentacyjnych,

22)  przygotowuje dokumentacj? przetargow? robót inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami w zakresie zamówie? publicznych.

 

3.      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych zakresem dzia?ania obejmuje sprawy dotycz?ce:

1)      eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie Uniwersytetu, zasilaj?cych w ciep?o centralnego ogrzewania i w ciep?a wod? obiekty b?d?ce w?asno?ci? Uniwersytetu i obiekty u?ytkowane przez Uniwersytet,

2)      eksploatacji wewn?trznej instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej obiektów Uniwersytetu,

3)      eksploatacji kot?owni gazowych, olejowych i opalanych paliwem sta?ym,

4)      modernizacji sieci instalacji grzewczych i kot?owni lokalnych,

5)      zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarze? losowych.

 

4.      Sekcja Remontowa :

1)      wykonuje roboty remontowe systemem gospodarczymi w obiektach Uniwersytetu,

2)      prowadzi konserwacj? wentylacji mechanicznej,

3)      uczestniczy w odbiorach cz??ciowych i ko?cowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych,

4)      kontroluje szczegó?owe rozliczenia robót remontowych oraz prac konserwacyjnych okre?lonych w ust.2 wykonywanych systemem gospodarczym,

5)      prowadzi remonty:

 - sie? elektryczn?, si?ow? i o?wietleniow? oraz podstacje SN,

 - instalacje elektryczne wewn?trzne w pomieszczeniach Uniwersytetu,

 - sie? zewn?trzn? i wewn?trzn? kanalizacyjn?, wodn?, deszczow? oraz gazow?

 wewn?trzn? wraz z urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?).

6)         prowadzi prace dekarskie w zakresie remontów i konserwacji,

7)         wykonuje roboty ?lusarskie, stolarskie, szklarskie, tynkarskie i malarskie, maj?ce na celu napraw? utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urz?dze?.

 

5.      Sekcja Eksploatacji wykonuje zadania w zakresie:

1)      terminowej realizacji zlece? dotycz?cych bie??cych prac konserwacyjnych,

2)      terminowego oraz zgodnego z potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych si?ami w?asnymi,

3)      dokonywania szczegó?owych rozlicze? robót konserwacyjnych wykonywanych systemem w?asnym i si?ami zewn?trznymi,

4)      okresowych ogl?dzin i przegl?dów sieci zewn?trznych i instalacji wewn?trznych,

5)      konserwacji i naprawy:

a)      sieci elektrycznej zewn?trznej, si?owej i o?wietleniowej oraz konserwacji podstacji SN,

b)      instalacji elektrycznych wewn?trznych w pomieszczeniach Uniwersytetu,

c)      sieci zewn?trznej i wewn?trznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze zwi?zanymi z nimi urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?),

d)     urz?dze? sanitarnych w pomieszczeniach zak?adowych i ogólnego u?ytku,

e)      instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przepompowni i uj?? wody,

6)      konserwacji i eksploatacji urz?dze? oczyszczalni ?cieków,

7)      wykonania robót ?lusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, maj?cych na celu napraw? i konserwacj? budynków i urz?dze?,

8)      utrzymania w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych- zewn?trznych i wewn?trznych.

 

6.       Stanowisko ds. Energetycznych

1)      prowadzi gospodark? paliwowo-energetyczn? Uniwersytetu,

2)      nadzoruje obs?ug?, konserwacj? oraz naprawy urz?dze? energetycznych,

3)      zleca opracowanie i aktualizuje dokumentacji niezb?dnej do prawid?owej eksploatacji urz?dze? energetycznych oraz opiniuje dokumentacj? sporz?dzan? przez biuro projektów,

4)      zleca opracowania, projekty i instrukcje do eksploatacji,

5)      wspó?pracuje z organami upowa?nionymi do dysponowania moc? urz?dze? energetycznych, przy??czonych do wspólnej sieci,

6)      opracowuje koncepcje poprawy eksploatacji urz?dze? energetycznych,

7)      inicjuje przedsi?wzi?cia zmierzaj?ce do poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

8)      okre?la warunki techniczne na pod??czenie obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

9)      prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie zu?ycia wody, energii elektrycznej, gazu, paliw sta?ych i energii cieplnej oraz sprawdza faktury za energi? ciepln?,

10)  opracowuje plany remontów urz?dze? energetycznych,

11)  uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

12)  inicjuje prace w zakresie dostosowywania urz?dze? sieci do rosn?cych potrzeb Uniwersytetu,

13)  koordynuje roboty wykonawców w obiektach energetycznych na terenie Uniwersytetu,

14)  sprawuje nadzór nad Central? Ciepln?,

15)  sporz?dza i realizuje planów zaopatrzenia w paliwa sta?e,

16)  bierze udzia? w podejmowanych akcjach zwi?zanych z dzia?alno?ci? SNiDT na terenie Uniwersytetu,

17)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

§ 45

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

1)      wypracowuje i okre?la ogóln? koncepcj? ochrony przeciwpo?arowej oraz skutecznych ?rodków zapobiegania po?arom,

2)      kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpo?arowego oraz sporz?dza protoko?y okre?laj?ce ten stan,

3)      uczestniczy w prowadzeniu bada? przyczyn po?aru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalaj?ce ustali? jego przyczyn?,

4)      organizuje i prowadzi dzia?alno?? profilaktyczn?,

5)      ustala wspólnie z kierownikami w?a?ciwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpo?arowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowuj?c w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)      uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)      organizuje i prowadzi instrukta? wst?pny i szkolenie przeciwpo?arowe pracowników i studentów,

8)      inicjuje i rozwija ró?ne formy popularyzacji zagadnie? przeciwpo?arowych,

9)      okre?la potrzeby Uniwersytetu dotycz?ce sprz?tu i urz?dze? po?arniczych oraz ?rodków ga?niczych,

10)  organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wst?pnej, samodzielnej sekcji ga?niczej,

11)  inicjuje organizacj? uczelnianej ochotniczej stra?y po?arnej, pogotowia przeciwpo?arowego oraz sprawuje nadzór nad ich dzia?alno?ci?,

12)  wspó?dzia?a w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpo?arowej,

13)  organizuje spo?eczne s?u?by ochrony przeciwpo?arowej.

 

D. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E KWESTOROWI

 

§ 46

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa prowadzi sprawy zwi?zane z:

1) udzielaniem po?yczek ze ?rodków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Po?yczkowej,

2) realizacj? po?yczek mieszkaniowych z zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych.

 

§ 47

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych:

1)      dokonuje polece? przelewu w walutach obcych,

2)      otwiera nowych rachunków bankowych,

3)      przygotowuje do ksi?gowania wyci?gów dotycz?cych kart p?atniczych,

4)      sporz?dza wniosków o za?wiadczenia o nie zaleganiu z p?atno?ci? podatków i sk?adkami ZUS,

5)      prowadzi obs?ug? administracyjn? Kwestora.

 

E. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KWESTORA

DS. BADA? NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

 

§ 48

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych:

1)      dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieni??nych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz zgodno?ci z aktualnymi ?ród?ami finansowania,

2)      nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych dokumentów ksi?gowych,

3)      dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? Uniwersytetu, z wyj?tkiem wynagrodze?, projektów finansowanych ze ?rodków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowi?zuj?cych terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)      dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? publiczno-prawnych,

5)      kontroluje stan ?rodków zgodnie ze ?ród?ami finansowania,

6)       analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)      dokonuje rozlicze? krajowych podró?y s?u?bowych.

 

§ 49

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej:

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protoko?y, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)      bada? naukowych,

b)      konferencji, sympozjów i szkole?,

c)      ekspertyz i us?ug naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)      prowadzi dokumentacj? formalno-prawn? i finansow? z zakresu prac i zada? wymienionych w pkt.1,

3)      wprowadza do ewidencji ksi?gowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotycz?ce nowych tematów oraz dokonuje blokady zada? zako?czonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)      dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów,

5)      analizuje ewidencj? syntetyczn? i analityczn? kosztów i przychodów zada? wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia j? z kierownikami tematów,

6)      sporz?dza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozosta?ych zada? w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikaj?ce z ewidencji ksi?gowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)      wystawia faktury ko?cowe lub etapowe w oparciu o protoko?y zdawczo-odbiorcze i przesy?a je zleceniodawcom,

8)      analizuje ewidencj? ilo?ciow? aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zako?czeniu tematu naukowo-badawczego,

9)      przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzie?o i rachunki do tych umów w zakresie zada? wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz przedk?ada do zatwierdzenia,

10)   kontroluje koszty wynagrodze? w zakresie ustalonych limitów,

11)   dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zada? wymienionych w pkt. 1 po zako?czeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12)   sporz?dza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zada? naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13)   przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

§ 50

 

Sekcja Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)      projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

b)      projektów finansowanych ze ?rodków unijnych,

2)      przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)      kontroluje stan ?rodków finansuj?cych zakupy w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

4)      nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych i wewn?trznych dokumentów potwierdzaj?cych poniesione koszty w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

5)      dokonuje p?atno?ci wynikaj?cych z zobowi?za? uczelni w zakresie realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

6)      dokonuje rozlicze? zagranicznych wyjazdów s?u?bowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)      dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów wynikaj?cych z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

8)      dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obci??enie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)      dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych bior?cych udzia? w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

10)  przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

11)  przygotowuje wnioski o p?atno?? oraz harmonogramy ich sk?adania,

12)   analizuje wydatki zwi?zane z realizacj? projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13)   przechowuje w nale?yty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

§ 51

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT:

1)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

2)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

3)      dokonuje miesi?cznego rozliczenia podatku VAT,

4)      sporz?dza miesi?czne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)      analizuje konto „Rozrachunki z tytu?u podatku VAT”,

6)      analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)      kontroluje obowi?zki uczelni w zakresie sporz?dzania deklaracji INTRASTAT,

8)      dokonuje rozlicze? s?u?bowych podró?y zagranicznych,

9)      obs?uguje rezerwow? kas? fiskaln?,

10)   prowadzi obs?ug? internetowego konta banku BG? S.A,

11)   ksi?guje wyci?gi bankowe z BG? S.A,

12)   dokonuje analizy rozrachunków z tytu?u konferencji, szkole?, studiów podyplomowych,

13)   wystawia faktury, noty koryguj?ce i noty obci??eniowe,

14)   administruje programem finansowo-ksi?gowym,

15)   przechowuje dokumenty dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z dzia?ania sekcji.

 

F. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KWESTORA DS. FINANSOWYCH

 

§ 52

 

Dzia? P?ac

 

Dzia? P?ac:

1)      prowadzi sprawy zwi?zane z realizacj? wyp?at wynagrodze? z tytu?u umów o prac?, umów o dzie?o i umów zlece? oraz zasi?ków ZUS,

2)      dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów s?u?bowych,

3)      dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowi?cych podstaw? wyp?at wynagrodze? i zasi?ków ZUS,

4)      przeprowadza weryfikacj? uprawnie? do zasi?ków rodzinnych w obowi?zuj?cych terminach,

5)      sporz?dza listy p?ac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesi?czne zestawienia wynagrodze? oraz rozdzielników p?ac osobowych,

6)      przeprowadza analiz? funduszu p?ac i sporz?dza bie??ce informacje o wykorzystaniu ?rodków na wynagrodzenia osobowe,

7)      prowadzi sprawy zwi?zane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporz?dza deklaracje podatkowe dla urz?du skarbowego,

8)      dokonuje rozlicze? sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i sporz?dza deklaracje ZUS,

9)       dokonuje potr?ce? z wynagrodze?:

a)      nale?no?ci z tytu?ów egzekucyjnych,

b)      po?yczek mieszkaniowych,

c)      sk?adek zwi?zkowych na podstawie deklaracji z?o?onej przez pracownika,

d)     innych nale?no?ci Uniwersytetu,

10)   sporz?dza sprawozdania w zakresie wyp?aconych wynagrodze? osobowych i bezosobowych,

11)   prowadzi dokumentacj? emerytalno-rentow?,

12)   sporz?dza polecenia przelewów zwi?zanych z rozliczeniem wynagrodze?,

13)   sporz?dza miesi?czne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia za?wiadczenia dotycz?ce wysoko?ci wynagrodze? i zasi?ków,

14)  dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u umów-zlecenia i umów o dzie?o,

15)   prowadzi ewidencj? wynagrodze? bezosobowych i honorariów.

 

§ 53

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku:

1)      prowadzi ewidencj? ksi?gow?:

a)      ?rodków trwa?ych, warto?ci niematerialnych i prawnych,

b)      amortyzacji i umorze?,

c)      inwestycji w?asnych,

d)     ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)      dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)      prowadzi ewidencj? pozabilansow? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku b?d?cego w u?ytkowaniu Uniwersytetu z zakresu ?rodków trwa?ych, aparatury specjalnej oraz innych sk?adników maj?tku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)      uzgadnia okresowo stany ilo?ciowo-warto?ciowe sk?adników maj?tku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)      prowadzi ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod wzgl?dem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje ksi?gow? z ewidencja prowadzon? w magazynach,

6)      ksi?guje wewn?trzne protoko?y zmian miejsca u?ytkowania ?rodków trwa?ych,

7)      nalicza amortyzacj? i umorzenia ?rodków trwa?ych,

8)      prowadzi ewidencj? pozabilansow? aparatury zakupionej na potrzeby dzia?alno?ci badawczej,

9)      dokonuje przeksi?gowa? z ewidencji pozabilansowej do ewidencji ?rodków trwa?ych sk?adników rzeczowego maj?tku trwa?ego po zako?czeniu umowy badawczej na podstawie protoko?ów zdawczo-odbiorczych,

10)   dokonuje aktualizacji wyceny ?rodków trwa?ych,

11)  sprawdza dokumenty przyj?cia ?rodka trwa?ego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

12)   sporz?dza dokumenty przyj?cia do u?ytkowania ?rodków trwa?ych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji ?ród?owej i przepisów wewn?trznych.

 

§ 54

 

Dzia?u Finansowo-Ksi?gowy

 

1.      W sk?ad Dzia?u Finansowo-Ksi?gowego wchodzi:

1)      Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci,

2)      Sekcja Ksi?gowo?ci,

3)      Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów.

 

2.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci prowadzi sprawy w zakresie:

1)      ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomoc? kas fiskalnych,

2)      ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrol?,

3)      gospodarki czekami i wekslami,

4)      analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

5)      rozliczania zwi?zane z rachunkami zagranicznymi,

6)      rozliczania sk?adek PFRON i sporz?dzanie deklaracji miesi?cznych i rocznych.

 

3.   Sekcja Ksi?gowo?ci

1)      dokonuje wst?pnej kontroli dokumentów finansowo-ksi?gowych,

2)      ksi?guje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)      prowadzi analityczn? i syntetyczn? ewidencj? komputerow?,

4)      dokonuje rozlicze? i prowadzi kontrol? finansow? rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

5)      dostarcza danych do sporz?dzania planu rzeczowo – finansowego.

 

4.   Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów:

1)      prowadzi obs?ug? kasow? Uniwersytetu,

2)      prowadzi analiz? kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

3)      wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zast?pcze dowody kasowe „kasa wyp?aci” (KW),

4)      prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania.

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Organizacji i Planowania

za tre?? odpowiada:

Dzia? Organizacji i Planowania

data wytworzenia:

11-06-2007 r.

Data zamieszczenia:

20-06-2007 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 953 razy (w tym z UWM 118 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-21
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa